Dokumentowanie prawa do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny objętym kwarantanną albo izolacją

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny w okolicznościach wskazanych w art. 32 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a więc m.in. z tytułu opieki nad:

 • chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat,
 • chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat,
 • innym chorym członkiem rodziny.

Począwszy od 24 października 2020 r. podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego we wskazanych wyżej przypadkach jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

Stało się tak za sprawą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. (Dz. U. poz. 1931), wprowadzającego odpowiednie zmiany (dodanie ust. 6 do § 4) w rozporządzeniu w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758 ze zm.).

Przy czym wymagane oświadczenie powinno zawierać:

 • dane dziecka lub członka rodziny odbywającego obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych, tj.:
  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL, jeżeli go posiada,
  • serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany funkcjonariuszowi Straży Granicznej w ramach kontroli w przypadku przekroczenia granicy RP, będącej zewnętrzną granicą UE, oraz
 • dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia, a także
 • podpis ubezpieczonego.

Pracodawca albo płatnik składek uprawniony do wypłaty zasiłków może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

Źródło: https://gazetapodatkowa.gofin.pl/wazne_informacje,2141.html