Ponowna szansa na dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 9 do 29 listopada 2020 r.

W związku z wdrożeniem kolejnych obostrzeń, tym razem dotyczących m.in. rozszerzenia nauczania zdalnego na klasy 1-3, Rząd zdecydował się na wydłużenie okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Ma to przede wszystkim związek z trudną sytuacją epidemiczną, dużym wzrostem zachorowań i wynikającymi z tego nowymi obostrzeniami. Wiele dzieci zamiast iść do szkoły pozostanie w domach.

O decyzji zmierzającej do powrotu dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który będzie przysługiwał w okresie od 9 do 29 listopada 2020 r., najpierw poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w komunikacie z dnia 5 listopada 2020 r. (www.gov.pl/web/rodzina). Resort przypomniał jednocześnie, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał rodzicom praktycznie od początku pandemii koronawirusa. Chociaż w maju 2020 r. umożliwione zostało ponowne otwarcie żłobków i przedszkoli, to prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostało zapewnione do 26 lipca 2020 r. Później – wraz z rozpoczęciem roku szkolnego – zasiłek został przywrócony w przypadku zamknięcia placówek, niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19. Na takich zasadach zasiłek przysługiwał do 20 września 2020 r.

Korzystając z ustawowego  uprawnienia, Rada Ministrów zdecydowała o ponownym wprowadzeniu dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.  Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 1961) ze świadczenia tego będzie można korzystać od 9 listopada 2020 r., ale nie dłużej niż do 29 listopada 2020 r. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 9 listopada 2020 r.

 Przypomnijmy, że ustawodawca założył, że Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, określić dłuższy okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego niż wskazany w art. 4 ust. 1-1d specustawy w sprawie COVID-19, dla poszczególnych grup osób uprawnionych oraz w zależności od funkcjonowania poszczególnych placówek, o których mowa w tych przepisach, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Jak informuje MRiPS przywrócenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego nastąpi na zasadach obowiązujących we wrześniu 2020 r. Resort wyjaśnia, w jakich przypadkach dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał oraz kto może liczyć na to świadczenie (patrz ramka).

Źródło: https://gazetapodatkowa.gofin.pl/wazne_informacje,2152.html